BDSwiss EU

General terms and conditions

CLIENT AGREEMENT

April 2021

Download the latest version of our
General-Terms-Conditions

GENERAL RISK DISCLOSURE

October 2020

Download the latest version of the
General Risk Disclosure Statement

RISK DISCLAIMER FOR FINANCIAL INSTRUMENTS – CFDs

October 2020

Download the latest version of the
Risk Disclaimer for Financial Instruments CFDs

RAW ACCOUNT TERMS AND CONDITIONS

October 2020
Please note that the Company has discontinued Raw subscription accounts as of 15.4.2020.

Download the latest version of our
Raw Account subscription T&C

VPS SERVICES

April 2021

Download the latest version of our
VPS Services Terms & Conditions

Công cụ CFD rất phức tạp và có rủi ro mất tiền nhanh chóng do tính chất đòn bẩy. 75.3 % tài khoản đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này.
Bạn nên cân nhắc xem mình có nắm rõ cách CFD hoạt động và liệu bản thân có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao hay không. Thông báo Rủi ro Chung
Official Online Trading Partner